Zpět na úvod

Nejčastější úrazy při provozování zdvihacích plošin

05.03.2024 0 komentářů

Málo kdo ví o existenci mezinárodního sdružení výrobců zdvižných plošin IPAF, které sleduje statistiky díky celosvětovému systému hlášení nehod u zařízení pro přístup do výšek s pohonem. Vloni zveřejněná data poskytují perfektní přehled a zásadní informace o hlavních příčinách nehod, což se dá využít ke stanovení toho, jak jim předcházet, a nastavit si pracovní systém pro zdvihací plošiny.

Nehody nás mohou hodně naučit o tom, jak bezpečně provozovat zařízení pro přístup do výšek s pohonem při provádění dočasných prací ve výškách. Proto před 10 lety IPAF (Mezinárodní federace pro mechanizovaný přístup) spustila specializovaný portál pro hlášení nehod - www.ipafaccidentreporting.org, který umožňuje - a vybízí - uživatele na celém světě k důvěrnému hlášení nehod, incidentů a skoronehod týkajících se mobilních zdvihacích pracovních plošiny (MEWP). Pod pojem MEWP patří i malé vertikální plošiny, nůžkové výtahy, kloubové výložníky, výložníky na nákladních automobilech, pásových vozidlech a dodávkách, stožárové pracovní plošiny aj.

Cílem podpory podávání zpráv je identifikovat rizikové oblasti a společné trendy v celosvětovém měřítku, aby bylo možné se poučit a sdílet zkušenosti s uživateli MEWP a předcházet tak budoucím nehodám. Získané poznatky se také využívají k vytváření kampaní na zvyšování povědomí o bezpečnosti a k informování o veškeré práci, kterou IPAF vykonává, včetně vypracovávání pokynů a školení.

Jaké jsou tedy závěry nejnovější globální bezpečnostní zprávy IPAF a jaké poznatky si z ní mohou uživatelé MEWP odnést?

V období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2020 bylo nahlášeno 736 incidentů, které se týkaly 768 osob. Mezi nimi bylo 168 incidentů, které způsobily poškození stroje nebo majetku, 159 skoronehod, 178 lehkých zranění, 72 těžkých zranění a 172 hlášení o smrtelných úrazech. Pro analýzu příčin dále v článku budeme brát interval nehod od roku 2016, abychom zlepšili statistickou přesnost.

Když byl portál v roce 2012 spuštěn, IPAF odhadoval, že až v letech 2017-18 bude databáze dostatečně rozsáhlá a podrobná, aby mohla nabídnout smysluplná data. Přestože IPAF tuto hranici překročil - a nyní má k dispozici mnoho užitečných údajů - analýza hlášených incidentů je stále omezena relativně vysokým počtem hlášení závažných incidentů spíše než drobných incidentů a skoronehod.

Stejně jako v každém systému platí, že výstupy jsou tak dobré, jak dobré jsou vložené údaje. Proto musíme změnit kulturu bezpečnosti, abychom umožnili všem uživatelům, provozovatelům a vedoucím pracovníkům hlásit denně i ty nejmenší incidenty a skoronehody. Taková hlášení nepochybně pomohou v budoucnu zabránit vážným nehodám a ztrátám na životech. Informace o skoronehodách jsou totiž překvapivě užitečné při prevenci vážnějších nehod.

 

Půjčovny plošin - MEWP

Povolání řidiče dodávky - osoby, která dodává a vyzvedává MEWP na pracoviště a z něj, obvykle zaměstnance půjčovny MEWP - stále zaujímá vysokou pozici v počtu hlášených nehod. Údaje ukazují, že se jedná o povolání, které je proporcionálně nejvíce ohroženo vznikem nehody a rizikem úrazu - dokonce více než klient - obsluha MEWP, která si plošinu půjčila. Celosvětově bylo hlášeno 164 zranění řidičů dodávajících plošiny a šest smrtelných úrazů.

Důvody jsou pravděpodobně různé. Řidiči půjčoven plošin mohou být například pod časovým tlakem, nemusí vždy dodržovat bezpečné postupy nebo mohou potřebovat další školení a podporu. Riziko mohou zvyšovat také okolnosti doručování nebo vyzvedávání MEWP - například práce brzy ráno nebo pozdě v noci a špatné osvětlení nebo povětrnostní podmínky. Kromě toho klienti nemuseli zvážit vytvoření bezpečného místa pro dodání nebo vyzvednutí strojů a pracovníci dozoru nemusí být v době dodání nebo vyzvednutí na místě.

Pády z plošiny jsou téměř vždy smrtelné

Hlášené údaje o pádech z plošiny uvádějí mezi lety 2016 až 2020 celkem 117 nehod, při nichž bylo zraněno 120 osob a 93 osob bylo usmrceno. Hlavními odvětvími byly stavebnictví a arboristika, na třetím a čtvrtém místě správa zařízení a elektrotechnické aplikace.

Osoby, které byly vymrštěny nebo spadly z plošiny typu výložník, pravděpodobně nepoužívaly správné osobní ochranné prostředky proti pádu (OOPP), nepřipevnily své lano ke správnému kotevnímu bodu nebo v rozporu s pokyny nepoužily žádné OOPP.

Vhodným opatřením se zdá být dostatečné plánování a zajištění bezpečného systému práce. Z údajů vyplývá, že zaměstnanci pracující z plošiny spadli v důsledku stání na ochranných zábradlích plošiny, vymrštění z plošiny v důsledku nárazu MEWP do základny jiným zařízením např. VZV, špatných nebo nedostatečných podmínek na zemi, neplynulé obsluhy zařízení, pádu předmětů na zaměstnance, nesprávného použití nebo nepoužití postroje a kotvení a pádu při výstupu nebo opětovném vstupu na plošinu ve výšce.

Klíčem ke zvýšení bezpečnosti je zajištění odpovídajícího dohledu nad provozem ze strany svědomitých a kompetentních vedoucích zaměstnanců. Osoby, které dohlížejí na provoz MEWP, by měly být kvalitně vyškoleny a rozumět bezpečnostním pravidlům vztahujícím se k používání plošin.

Úrazy elektrickým proudem: žádná druhá šance

Údaje nám říkají, že tento typ nehod téměř vždy končí smrtí. Z 97 nahlášených událostí jich 91 skončilo smrtí. Celkem bylo v období 2016-2020 elektrickým proudem zraněno nebo usmrceno 101 osob při používání zařízení MEWP.

Z hlediska konečného použití v průmyslu tvoří 60 % všech smrtelných úrazů elektrickým proudem arboristika a elektrotechnika. Stavebnictví a správa budov tvoří dohromady necelých 30 % smrtelných úrazů elektrickým proudem, přičemž šest procent těchto úmrtí připadá na telekomunikace.

K úrazům elektrickým proudem dochází častěji mimo obvyklá a dobře kontrolovaná pracoviště, kde bývá snazší zvládnout rizika, například na dlouhodobém staveništi, v komerčních prostorách, jako jsou sklady, továrny a půjčovny zařízení. K tomuto typu nehod dochází nejčastěji na veřejných prostranstvích, včetně blízkosti silnic, a nejčastěji se týkají plošin typu výložník. Práce, jako je údržba elektrického vedení, ořezávání stromů a práce podél silnic, mohou představovat vyšší riziko úrazu elektrickým proudem.

Opatřením je vyhýbání se nadzemnímu elektrickému vedení kdykoli je to možné a vždy dodržovat minimální bezpečné vzdálenosti od elektrického vedení. Pokud to není možné, zajistěte, aby byla nadzemní vedení řádně izolována a uzemněna. To však vyžaduje pečlivé zvážení při plánování, hodnocení rizik, školení a seznamování před zahájením práce.

Obsluha musí znát bezpečnou pracovní vzdálenost od zdrojů elektrického proudu a nesmí ji překročit - vyklonění se z plošiny, přemístění vodivých materiálů nebo zvednutí natažené ruky by mohlo vést k porušení bezpečné vzdálenosti a vzniku elektrického oblouku. Při posuzování rizik je třeba brát v úvahu také povětrnostní podmínky, zejména vlhkost.

Zachycení a střih

Rizika zachycení vznikají například v případě, že je MEWP provozováno ve složité ocelové konstrukci rozestavěné budovy a v jejím okolí.

Podle údajů z 15 zemí za období 2016-20 bylo při nehodách způsobených zachycením zraněno 84 osob, z toho 73 osob zemřelo. Stejně jako u jiných typů nehod bývají zranění způsobená uvíznutím vážná nebo smrtelná. Z hlediska odvětví docházelo k zachycení hlavně ve stavebnictví a pak v oblasti správy budov.

K většině úrazů způsobených zachycením dochází na staveništích a v komerčních prostorách. Na těchto staveništích hrozí riziko zachycení, pokud je například MEWP provozováno ve složité ocelové konstrukci rozestavěné budovy a v jejím okolí nebo u regálových systémů.

Opatření je nasnadě: Před použitím jakéhokoli MEWP je důležité provést posouzení stavby, zvážit trasu, po které se MEWP bude pohybovat, a identifikovat případná místa, kde může dojít ke kontaktu a střihu.

Základní součástí posouzení místa je výběr vhodného MEWP s ohledem na velikost plošiny a manévrovatelnost výložníku a plošiny. Jakmile jsou identifikována všechna potenciální nebezpečí rozdrcení nebo zachycení, je třeba zvážit výběr vhodného MEWP s vhodným sekundárním krytím – košem, IR alarmy nebezpečného přiblížení.

Kde je bod zvratu?

Z analýzy vyplývá, že nejčastějším odvětvím, kde došlo k převrácení, bylo stavebnictví následované správou budov. Mezi nejčastější příčiny ve stavebnictví patří nevhodné terénní podmínky, svahy a sklony, skrytá nebezpečí v terénu nebo propadající se zemina. Mezi další faktory patří nedostatečné posouzení rizik, podcenění nosných schopností podloží nebo nesprávný předpoklad, že podloží určitě unese váhu MEWP.

Opatření ke zmírnění následků: Při plánování je vždy nutné vzít v úvahu půdu nebo základy, aby bylo zajištěno, že nosná konstrukce, na které bude MEWP umístěno nebo po které bude jezdit, je schopna unést hmotnost stroje při zatížení.

Musí být posouzena celá oblast, ve které bude MEWP provozováno, a obsluha by měla projít trasu pro MEWP. Měly by se zkontrolovat plány oblasti nebo provést další šetření, aby se posoudila pravděpodobnost výskytu nebezpečí, jako jsou propustky, kanálky, potrubí nebo jiné dutiny či konstrukce skryté pod povrchem, které by se mohly pod vahou MEWP zřítit a způsobit převrácení. Patří sem i pororošty. Pokud je to možné, měla by být všechna nebezpečí, která by mohla způsobit převrácení, přemístěna nebo ohraničena.

Uživatelé a obsluha by měli znát jmenovitou nosnost jakéhokoli používaného stroje a neměli by se pokoušet ji překročit, protože přetížené stroje MEWP se mohou snadno převrátit. Měli by si být rovněž vědomi účinků rázového zatížení - když na plošinu spadne břemeno nebo když břemeno spadne z plošiny, zatímco je na ní stále připevněno. Uživatelé by také měli vždy nosit celotělový postroj a krátkou zádržnou šňůru na plošině s výložníkem, protože osoby na plošině by mohly být katapultovány z ramenového výložníku, pokud se plošina převrátí nebo do ní někdo narazí.

Riziko se zvyšuje mimo obvyklá - kontrolovaná pracoviště

Podle údajů z let 2016-2020 bylo z 10 zemí hlášeno 85 případů nárazu do zařízení MEWP jiným vozidlem nebo strojem, při nichž bylo zraněno 89 osob, z toho 22 smrtelně. Z hlediska počtu smrtelných úrazů vede stavebnictví, těsně následované správou budov.

Vzhledem k tomu, že na staveništích je provozováno více strojů, vyplývá z toho zvýšené riziko nárazu MEWP do jiného vozidla nebo stroje. V odvětví správy budov může být příčinou úmrtí spíše práce podél silnice nebo na veřejném prostranství a srážka s jiným vozidlem. Zavěšování nebo výměna reklamních poutačů, mytí oken, instalace nebo oprava vnějších klimatizačních jednotek, psaní nápisů na omítky a oprava nebo kontrola vnějšího osvětlení, to vše jsou běžné úkoly v oblasti správy budov, při kterých se používají MEWP a které se často provádějí na veřejném prostranství a nebo podél silnic.

Opatření ke zmírnění následků: Plánování je pro minimalizaci tohoto rizika zásadní. Zvažte dopravní trasy jiných zařízení. Nejdůležitější je dostatečná segregace od ostatních vozidel a chodců. MEWP a všechny osoby v něm musí být viditelné, a to i mimo denní dobu nebo za špatného počasí. Noste reflexní vesty.

Na silnicích musí být zavedeny postupy řízení dopravy a vhodné uzavírky, objížďky, značení, osvětlení a řízení jízdních pruhů. MEWP musí být nakládány a vykládány na bezpečném a odděleném místě.

Padající předměty

Údaje z let 2016-2020 uvádějí 52 hlášení o zasažení MEWP padajícím předmětem nebo materiálem z osmi zemí, při nichž bylo zraněno 55 osob, z toho 21 smrtelně. K většině nehod došlo ve stavebnictví nebo arboristice, když byl stroj ve výšce.

Typickou nehodou byl pád materiálu z instalované nebo opravované konstrukce - například potrubí, součásti klimatizace nebo obložení budovy - a jeho náraz do plošiny MEWP. Stejně tak se může materiál stát nestabilním v důsledku úkolu - například při renovaci budovy může dojít k uvolnění zdiva nebo při ořezu stromů k pádu větví. Následky tohoto typu úrazů nemusí být vždy smrtelné, ale obvykle zahrnují přinejmenším vážná zranění. Stejně jako u jiných kategorií nehod by měl být každý předmět nebo materiál, který spadne nekontrolovaným způsobem, klasifikován jako skoronehoda.

Zvažte, zda bude nad zařízením MEWP přepravován materiál, nebo zda se zařízení MEWP používá k práci na materiálech nebo s materiály, které by mohly spadnout na zařízení MEWP nebo na jeho uživatele. Padající předměty a nárazy od nákladu padajícího na plošinu nebo dopadajícího na části MEWP mohou mít za následek zranění způsobená rozdrcením. Mohou také způsobit katapultový efekt, což může vést k vymrštění z plošiny osoby, která nemá na sobě správné OOPP zajištěné ke koši plošiny.

Zdroje: https://www.ipaf.org/en-gb/resource-library/ipaf-global-safety-report

https://www.ipafaccidentreporting.org/

https://www.britsafe.org/publications/safety-management-magazine/safety-management-magazine/2022/powered-access-what-does-the-accident-data-show/

Tagy: