Zpět na úvod

Poradenství a audity

10.03.2021 0 komentářů

Poradenské služby a audity Velká rizika, pokuty a ztráty pro společnosti mohou znamenat neřešené právní požadavky v oblasti bezpečnosti a souladu v oblasti životního prostředí. Pokuty v této oblasti se mohou kumulovat a dosahovat závratných výšek. Audity přezkoumání právního souladu a efektivnosti a správnosti řízení jsou nejčastější poradenskou činností Kashioka Solutions, kde jsme nasbírali zkušenosti z více než stovky velkých společností. 

Audit plnění právních požadavků -  Compliance review

Compliance review je nezávislý audit, který je používán nejčastěji jako úvodní přezkoumání před zahájením implementace systémů řízení dle norem ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 9001. Délka trvání je obvykle jeden nebo dva pracovní dny dle velikosti společnosti a zpráva může být dodána do 7 dnů ve více jazykových verzích. Vedle nálezů formulujeme jasně doporučení k efektivnímu a rychlému zajištění souladu a snížení rizika. V současnosti hodnotíme soulad s cca 250 předpisy a normami v oblasti HSE.

Due dilligence environmentální audit (EADD) Při akvizicích celých společností, pouhých majetkových účastí či nákupu nemovitostí představují nerozpoznané ekologické problémy značné ekonomické riziko. Pomocí EADD lze zajistit, aby byly jednotlivé společnosti a účasti před jejich zakoupením prověřeny na existenci ekologických rizik. Výsledek auditu přiměřeným způsobem dokumentuje možná rizika pro investora. Cílem provedení EADD je odhalení rizik (staré zátěže, dodatečné právní požadavky, změny zákonů, slabá místa v podnikové ochraně životního prostředí). Snížení nejistoty při provádění auditů due diligence je zaručeno použitím jednoznačného a garantovaného nástroje pro takovýto typ auditu. Environmentálně uvědomělé společnosti tímto typem auditu snižují rizika a usnadňují průběh akvizice.

Přezkoumání efektivnosti řízení HSE - „Review of operational effectiveness of HSE” 

Audit systému řízení má svou alternativu v podobě objektivně ujišťovací a konzultační činnosti, zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Máte spoustu předpisů a směrnic, ale nikdo neví, co v nich je? Je jich málo nebo hodně? Máte potřebu se benchmarkovat? Minimální průměrná návratnost investice do tohoto typu auditu se u našich klientů pohybovala 2-5x u společností do 40 zaměstnanců, u větších společností se extrémně dostala na stodvacetinásobek.

Nezávislý expert pro váš interní audit Provozní slepota a omezené zkušenosti a znalosti lze doplnit nezávislým externím expertem. Můžete významně zvýšit přidanou hodnotu interního auditu, prověrky BOZP či jiného typu kontroly. Dodáme metodickou pomoc pro hodnocení souladu s novou legislativou a pomůžeme při formulaci nápravných opatření, které Vám pomohou efektivně snížit náklady po vzoru nejlepších známé praxe. Interní audit a posuzování dle standardů ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001 se zajištěním standardu auditu dle ISO 19011. „Kvalita a preciznost podložená provedením více než 300 auditů .”

Audit řízení jakosti, procesní analýzy společnosti (pro účely získání dotací EU) Procesní audit může být zaměřen na celou organizaci nebo pouze na vybranou část organizace či relevantní proces. Může se jednat o obdobu auditu kvality a řízení zaměřený na vybrané procesy dle zadání:

  • lidské zdroje
  • strategie a řízení
  • marketing a PR
  • finance a účetnictví
  • kvalita služeb a produktu
  • řízení změn a reakce na změny

Výsledkem auditu je procesní mapa metodou ARIS, formulace doporučení, příležitostí ke zlepšení a neshod a rizik.

Tagy: