Zpět na úvod

Levná a drahá bezpečnostní opatření pro firmy

04.03.2024 0 komentářů

Pokud se nám stane pracovní úraz, musíme učinit opatření k zamezení jeho opakování. Nicméně často je opatření drahé a nákladově neefektivní vzhledem k tomu, jaká absurdní anomálie nastala. Pokud je vysoce nepravděpodobné, že se takový úraz bude ještě někdy opakovat, je žádoucí volit opatření spíše levná než drahá.

Ideálním příkladem je řízení pandemie, kde lze zpětně provést syntézu poznatků a studií o efektivnosti protiepidemických opatření. 

Studie a syntéza nákladové efektivity opatření z let 2000-2021 naznačují, že mezi nejlepší věci, které mají smysl patří testování/skríning a k tomu následná  karanténa/izolace. Velmi levné je sociální distancování, a používání roušek a respirátorů a jiných OOPP. Základní hygienická opatření jsou nákladově efektivní stejně jako vakcíny, pokud pokrývají aktuálně kolující antigenní variantu viru.

Ze syntézy výzkumů vyplývá, že kombinace epidemiologických opatření byla účinná při kontrole šíření COVID-19. Účinnost těchto opatření se zvyšuje, pokud jsou prováděna včas a v kombinaci. Analýzy nákladové efektivity naznačují, že některá opatření jsou sice obecně nákladově efektivní, ale pro určení nejúčinnějších strategií je rozhodující konkrétní kontext a počet reprodukcí. Celkově tato opatření sehrála klíčovou roli při zmírňování dopadů pandemie COVID-19, všechna ostatní drobná opatření systém dělala složitější a některá opatření byla velmi drahá, de facto jen bránila zhroucení zdravotního systému, jak ukazuje obrázek.

Kolik možných opatření je v rukou manažerů?

Všechna preventivní opatření se můžeme naučit odstupňovat jako levná až drahž. Každé opatření má své místo a roli a žádné není dokonalé, ani hloupé. Měli bychom začínat těmi levnými a myslet na jejich slabiny v oblasti lidského chování a dodržování pravidel, vlastní odpovědnosti. 

Začínejte u opatření vlevo, abyste nemuseli sahat k těm vpravo. Myslete na alibistická opatření plná biasů – informačních zkreslení našeho mozku, která se nám líbí, ale jsou zatížena logickou chybou. Nejčastější je tzv. zero risk bias – milujeme nulové riziko. Toho se dá využít při nabízení věcí zdarma, ale v tomto případě byste mohli nulovým rizikem škrtit firmu pod krkem. Je sice pěkné, že jsou všichni zavření v lockdownu vč. firemní brány, ale jaký je rozvoj společnosti? Když se zavřeme, nikdo se nezraní ani nenakazí, ale za jakou cenu? Cenu konce naší firmy.

Co jsou nejdražší opatření k zamezení opakování a proč nefungují?

Nejdražší opatření k zamezení opakování úrazů často zahrnují rozsáhlé změny v technologiích, procesech, vybavení a školení pracovníků. Tyto metody mohou být nákladné z několika důvodů:

  1. Zavedení nových technologií: Nákup a implementace nových technologií nebo zařízení pro zlepšení bezpečnosti může vyžadovat velké počáteční investice. Navíc, nové technologie mohou vyžadovat speciální školení pro zaměstnance. Kritická otázka: Opravdu je pravděpodobnost opakování tak vysoká, že je to třeba?

  2. Revize a rekonstrukce procesů: Úpravy v pracovních postupech nebo v procesech výroby mohou vyžadovat rozsáhlé plánování, testování a validaci, což vše zvyšuje náklady.

  3. Školení a vzdělávání: Rozsáhlé školení zaměstnanců na nové procesy, technologie nebo bezpečnostní protokoly může být časově náročné a dražší, zvláště pokud je potřeba najímat externí školitele.

  4. Ztráty v produktivitě: Implementace nových systémů nebo změn v procesech může dočasně snížit produktivitu, což má za následek finanční ztráty.

Přestože jsou tyto opatření často efektivní v zamezení opakování úrazů, mohou selhávat z několika důvodů:

  • Odpovědnost: Bez odpovídajícího zapojení a závazku všech úrovní organizace, včetně vedení, se může stát, že opatření nebudou náležitě implementována nebo dodržována.

  • Kompatibilita s pracovní kulturou: Nově zavedené postupy a technologie mohou být ve střetu s existující pracovní kulturou, což vede k nedostatečnému přijetí nebo odporu ze strany zaměstnanců.

  • Nedostatečné školení nebo porozumění: Pokud zaměstnanci nejsou správně proškoleni nebo pokud nerozumí důležitosti a účelu nových opatření, mohou je ignorovat nebo je nesprávně aplikovat.

  • Složitost a technické problémy: Někdy mohou být nové technologie nebo procesy příliš složité nebo nespolehlivé, což vede k jejich nízkému využívání nebo selhání.

Je důležité si uvědomit, že efektivita jakéhokoli bezpečnostního opatření závisí nejen na jeho technické dokonalosti, ale také na lidském faktoru a organizační kultuře. Pro zajištění úspěchu je klíčové zapojení a závazek zaměstnanců a vedení, kontinuální školení a přizpůsobení opatření specifikům pracovního prostředí.

Tagy: